SOU a SPV stavební s.r.o.

Ubytování

Home »  Ubytování

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ubytování nabízí dva samostatné apartmány. Jeden pro 4 osoby a druhý pro 6 osob. Apartmány jsou vybaveny sociálním zařízením, kuchyně, lednice, mikrovlnka, smart TV, wifi. Možnost parkování je přímo v areálu.

Apartmán pro 4 osoby –  2 pokoje včetně kuchyně, sociální zařízení, celkem 60 m2.

SAM_1870    SAM_1849  

Apartmán pro 6 osob –  3 pokoje včetně kuchyně, sociální zařízení, celkem 94 m2.

Cena za ubytování:

1 – 6 noci      je cena 400,- Kč/1 osoba

7 a více nocí je cena 350,- Kč/1 osoba

KONTAKT: 603257758, 603467917

Ubytovací řád

1.Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení a zákazníky tohoto ubytovacího zařízení.

2.Jednotlivé apartmány se pronajímají jako celek. Naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, vždy se však platí plná cena za požadovaný objekt. Majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány ubytovací podmínky a zda nebyla překročena max. povolená ubytovací kapacita.

3. Nástupy na pobyty: mezi 15.00 – 17.00 hod. Ukončení pobytu: vždy nejpozději  do 10.00 hod. Ručníky neposkytujeme! ÚKLID: zákazník po sobě provede základní úklid-  umytí nádobí, vynášení odpadků, uložení věcí na původní místa.

4. Rezervace: ubytovací zařízení přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím e-mailu. Termín Vám budeme předběžně rezervovat po dobu následujících 7-mi kalendářních dnů. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). 7-mi denní lhůta předběžné rezervace platí rovněž pro objednávky zaslané prostřednictvím  mailu.  Do této doby musíte uhradit zálohu za pobyt. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena (nevznikne smluvní vztah) a tento termín bude opět VOLNÝ! Doplatek zálohy do celkové ceny musí být zaplacen na účet nejpozději 2 dny před nástupem.

5. Storno podmínky: v případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.

  1. Storno musí zákazník provést písemně (e-mail, dop. dopis) a provozovatel ubyt. zařízení je o přijetí storna povinen zákazníka rovněž písemně (e-mail, dop. dopis) vyrozumět.
  2. V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně upozorní.
  3. V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

6. Zákazník je povinen:

  1. Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami pro pobyty v ubytovacím zařízení.
  2. V případě hrubého porušení těchto podmínek je ubytovatel oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé skupiny, přitom nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu.
  3. V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pobytu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu,  je zákazník povinen neprodleně vyrozumět ubytovatele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových zákazníků – v opačném případě bude provozovatel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.
  4. V celém ubytovacím objektu je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa. Domácí zvířata nejsou povolena. Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu, kdykoliv během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek.
  5. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybaveni, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě. Bez výslovného souhlasu ubytovatele je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení.
  6. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Neobtěžovat ubytované v sousedním objektu a majitele okolních nemovitostí nadměrným hlukem po 22. hod. Používání veškeré zábavní pyrotechniky přísně zakázáno.
  7. Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj, tento řádně uzamknout, včetně uzavření  oken.  Chránit majetek ubytovatele proti poškození nebo zcizení uložením do uzamykatelných k tomu určených prostor. Objekt je napojen na pult centrální ochrany, je možno se pohybovat jen v prostorách k pobytu určených.
  8. Objekt je napojen na pult centrální ochrany, je možno se pohybovat jen v prostorách k pobytu určených.
  9. Udržovat v celém objektu pořádek.
  10. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku, a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, provozovatel neodpovídá.
  11. Při nástupu na pobyt předložit ubytovateli doklady totožnosti všech osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných.
  12. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd zástupce ubytovatele a provést řádné předání objektu. Není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.

7. Tyto všeobecné ubytovací podmínky nabývají účinnosti dne nástupu. Zákazník s podmínkami souhlasí a zavazuje se je i s ostatními osobami ve skupině dodržovat.

STORNO podmínky:

Storno do 2 měsíců před začátkem pobytu: vrací se 50 % zálohy.

Storno do 1 měsíce před začátkem pobytu:  záloha se nevrací.